Muluki Dewani Samhita Yen, 2074 and Muluki Dewani Karyabidhi Samhita Yen, 2074

 1,095.00 1,095.00

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ (मूल दफा सहित एक टिपण्णी)
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2080
२०७५ साल भद्र १ गते देखि लागु भएको मुलुकी संहिताहरुमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन र नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही सुचनाहरुद्वारा सो संहिताको अनुसुचिहरुमा हेरफेर भएको र यी संसोधनहरु र हेरफेरहरुलाई यस पुस्तकमा अधावधिक भएको छ। यस पुस्तकले सदाझै न्यायाधीश, कानूनी व्यसायी, कानूनका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई अति उपयोग पुस्तक। (The Muluki Sanhitas, effective from Bhadra 1, 2075, have been amended by the Act to Amend Some Nepal Acts Related to the Muluki Sanhita, 2075. Notifications in the Nepal Gazette have altered the schedules of the Sanhita, and these updates are included in this book, which is useful for judges, legal professionals, law students, and the general public.)

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ (मूल दफा सहित एक टिपण्णी)
Author: Gayendra Bahadur Shrestha
Publisher: Pairavi Prakashan
Published Year: 2080
२०७५ साल भद्र १ गते देखि लागु भएको मुलुकी संहिताहरुमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन र नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही सुचनाहरुद्वारा सो संहिताको अनुसुचिहरुमा हेरफेर भएको र यी संसोधनहरु र हेरफेरहरुलाई यस पुस्तकमा अधावधिक भएको छ। यस पुस्तकले सदाझै न्यायाधीश, कानूनी व्यसायी, कानूनका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई अति उपयोग पुस्तक। (The Muluki Sanhitas, effective from Bhadra 1, 2075, have been amended by the Act to Amend Some Nepal Acts Related to the Muluki Sanhita, 2075. Notifications in the Nepal Gazette have altered the schedules of the Sanhita, and these updates are included in this book, which is useful for judges, legal professionals, law students, and the general public.)

SKU: Muluki-Dewani-Samhita-Yen, 2074
Category:
Tags:,
Weight 1.5 kg
Author

Gayendra Bahadur Shrestha

format

Language

Nepali

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.