Shakha Adhikari Prashnottar Dosro ra Tesro Patra – Sushila Aryal (Parajuli) ra Shivaprasad Parajuli

 1,036.00 1,295.00

Shakha Adhikari Prashnottar Dosro ra Tesro Patra – Sushila Aryal (Parajuli) ra Shivaprasad Parajuli

Branch Officer Q&A Second and Third Papers – Sushila Aryal (Parajuli) and Shivaprasad Parajuli

Authors: Sushila Aryal (Parajuli) and Shivaprasad Parajuli
Publisher and Distributor: Sara Prakashan
Seventh New Edition: 2080/081

The seventh new edition book – Branch Officer Q&A Second Paper: Governance System (Justice Service First Paper), Third Paper: Current Affairs (Justice Service Second Paper) and Fourth Paper: Service Group Related Subject, includes solutions to sample questions presented by the Public Service Commission, solutions to questions asked by the Public Service Commission in the Second, Third, and Fourth Papers from 2070 to 2080, solutions to questions asked in the Justice Service First and Second Papers, sample Q&A of each section, and is prepared by including the latest events and statistics. It is highly appreciated by examinees in the past and presents answers in simple language.

शाखा अधिकृत प्रश्नोत्तर दोस्रो र तेस्रो पत्र- सुशिला अर्याल (पराजुली) र शिवप्रसाद पराजुली

लेखक: सुशिला अर्याल (पराजुली) र शिवप्रसाद पराजुली
प्रकाशक र वितरक: सारा प्रकाशन
सातौं नयाँ संस्करण: २०८०/०८१

सातौं नयाँ संस्करणको पुस्तक- शाखा अधिकृत प्रश्नोत्तर दृितीय पत्र: शासन प्रणाली (न्याय सेवा प्रथम पत्र), तृतीय पत्र: समसामयिक विषय (न्याय सेवा दृितीय पत्र) र चतुर्थ पत्र: सेवा समूह सम्बन्धी विषय , भित्र लोकसेवा आयोगबाट प्रस्तुत नमुना प्रश्नहरुको समाधान गरिएको, विगत २०७० देखि २०८० सम्ममा दृितीय, तृतीय र चतुर्थ पत्रमा लोक सेवा आयोगद्वारा सोधिएका प्रश्नहरुको समाधान गरिएको, न्याय सेवा प्रथम र दृितीय पत्रमा सोधिएका प्रश्नहरुको समाधान गरिएको, मा प्रत्येक खण्डका नमुना प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गरिएको, नवीनतम घटना तथा तथ्याङ्कहरु समावेश गरी तयार गरिएको, विगतमा परीक्षार्थीले अत्यधिक रुचाइएको र सरल भाषामा उत्तर प्रस्तुत गरिएको छन्।

Shakha Adhikari Prashnottar Dosro ra Tesro Patra – Sushila Aryal (Parajuli) ra Shivaprasad Parajuli

Branch Officer Q&A Second and Third Papers – Sushila Aryal (Parajuli) and Shivaprasad Parajuli

Authors: Sushila Aryal (Parajuli) and Shivaprasad Parajuli
Publisher and Distributor: Sara Prakashan
Seventh New Edition: 2080/081

The seventh new edition book – Branch Officer Q&A Second Paper: Governance System (Justice Service First Paper), Third Paper: Current Affairs (Justice Service Second Paper) and Fourth Paper: Service Group Related Subject, includes solutions to sample questions presented by the Public Service Commission, solutions to questions asked by the Public Service Commission in the Second, Third, and Fourth Papers from 2070 to 2080, solutions to questions asked in the Justice Service First and Second Papers, sample Q&A of each section, and is prepared by including the latest events and statistics. It is highly appreciated by examinees in the past and presents answers in simple language.

शाखा अधिकृत प्रश्नोत्तर दोस्रो र तेस्रो पत्र- सुशिला अर्याल (पराजुली) र शिवप्रसाद पराजुली

लेखक: सुशिला अर्याल (पराजुली) र शिवप्रसाद पराजुली
प्रकाशक र वितरक: सारा प्रकाशन
सातौं नयाँ संस्करण: २०८०/०८१

सातौं नयाँ संस्करणको पुस्तक- शाखा अधिकृत प्रश्नोत्तर दृितीय पत्र: शासन प्रणाली (न्याय सेवा प्रथम पत्र), तृतीय पत्र: समसामयिक विषय (न्याय सेवा दृितीय पत्र) र चतुर्थ पत्र: सेवा समूह सम्बन्धी विषय , भित्र लोकसेवा आयोगबाट प्रस्तुत नमुना प्रश्नहरुको समाधान गरिएको, विगत २०७० देखि २०८० सम्ममा दृितीय, तृतीय र चतुर्थ पत्रमा लोक सेवा आयोगद्वारा सोधिएका प्रश्नहरुको समाधान गरिएको, न्याय सेवा प्रथम र दृितीय पत्रमा सोधिएका प्रश्नहरुको समाधान गरिएको, मा प्रत्येक खण्डका नमुना प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गरिएको, नवीनतम घटना तथा तथ्याङ्कहरु समावेश गरी तयार गरिएको, विगतमा परीक्षार्थीले अत्यधिक रुचाइएको र सरल भाषामा उत्तर प्रस्तुत गरिएको छन्।

SKU: Shakha Adhikari Prashnottar Dosro ra Tesro Patra - Sushila Aryal (Parajuli) ra Shivaprasad Parajuli
Category:
Tag:
Weight 0.968 kg
Dimensions 19.2 × 3.6 × 24.2 cm
book-author

Shivaprasad Parajuli, Sushila Aryal (Parajuli)

format

Language

Nepali

Publisher and Distributor

Sara Prakashan