Agriculture Officer Knowledge (First Paper) (PSC Agriculture Officer)- Chandra Prakash Rokaya, Ritesh Kumar Jha, Ishwar Adhikari & Dilli Raman Bhandari

 1,512.00 1,890.00

Agriculture Officer Knowledge (First Paper) (PSC Agriculture Officer)- Chandra Prakash Rokaya, Ritesh Kumar Jha, Ishwar Adhikari & Dilli Raman Bhandari

Authors: Chandra Prakash Rokaya, Ritesh Kumar Jha, Ishwar Adhikari & Dilli Raman Bhandari
Publisher and Distributor: Pratistha Publication Pvt. Ltd.
Edition: Third, 2024/25
Paperback: 1240 Pages
Language: English

This comprehensive guide is essential for federal, provincial, and local level PSC Agriculture Officer candidates. It includes over 3000 objective questions and answers based on the new PSC syllabus, current data from 2080, integrated agricultural activities, and detailed information on the seven provinces’ geographical, political, social, and economic conditions. It also covers the agriculture sector’s budgets for FY 2080/81, general knowledge sets, economic survey 2079/80, agricultural development planning, policies, and critical insights into horticulture, agronomy, soil science, and plant protection.

कृषि अधिकृत ज्ञान (पहिलो पत्र) (पीएससी कृषि अधिकृत) – चन्द्र प्रकाश रोकाया, ऋतेश कुमार झा, ईश्वर अधिकारी र दिली रमन भण्डारी

लेखकहरू: चन्द्र प्रकाश रोकाया, ऋतेश कुमार झा, ईश्वर अधिकारी र दिली रमन भण्डारी
प्रकाशक तथा वितरक: प्रतिष्ठा पब्लिकेशन प्रा. लि.
संस्करण: तेस्रो, २०२४/२५
पेपरब्याक: १२४० पृष्ठहरू
भाषा: अङ्ग्रेजी

यो व्यापक मार्गदर्शक संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय स्तरका पीएससी कृषि अधिकृत उम्मेदवारहरूको लागि आवश्यक छ। यसमा नयाँ पीएससी पाठ्यक्रममा आधारित ३००० भन्दा बढी वस्तुगत प्रश्नहरू र उत्तरहरू, २०८० को वर्तमान तथ्यांक, एकीकृत कृषि गतिविधिहरू, र सात प्रदेशहरूको भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक अवस्थाको विस्तृत जानकारी समावेश छ। यसले कृषि क्षेत्रको २०८०/८१ आर्थिक वर्षको बजेट, सामान्य ज्ञान सेटहरू, २०७९/८० आर्थिक सर्वेक्षण, कृषि विकास मन्त्रालयको योजना गतिविधिहरू, नीतिहरू, र बागवानी, कृषिविज्ञान, माटो विज्ञान र बिरुवा संरक्षण सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारीहरू समेटेको छ।

Agriculture Officer Knowledge (First Paper) (PSC Agriculture Officer)- Chandra Prakash Rokaya, Ritesh Kumar Jha, Ishwar Adhikari & Dilli Raman Bhandari

Authors: Chandra Prakash Rokaya, Ritesh Kumar Jha, Ishwar Adhikari & Dilli Raman Bhandari
Publisher and Distributor: Pratistha Publication Pvt. Ltd.
Edition: Third, 2024/25
Paperback: 1240 Pages
Language: English

This comprehensive guide is essential for federal, provincial, and local level PSC Agriculture Officer candidates. It includes over 3000 objective questions and answers based on the new PSC syllabus, current data from 2080, integrated agricultural activities, and detailed information on the seven provinces’ geographical, political, social, and economic conditions. It also covers the agriculture sector’s budgets for FY 2080/81, general knowledge sets, economic survey 2079/80, agricultural development planning, policies, and critical insights into horticulture, agronomy, soil science, and plant protection.

कृषि अधिकृत ज्ञान (पहिलो पत्र) (पीएससी कृषि अधिकृत) – चन्द्र प्रकाश रोकाया, ऋतेश कुमार झा, ईश्वर अधिकारी र दिली रमन भण्डारी

लेखकहरू: चन्द्र प्रकाश रोकाया, ऋतेश कुमार झा, ईश्वर अधिकारी र दिली रमन भण्डारी
प्रकाशक तथा वितरक: प्रतिष्ठा पब्लिकेशन प्रा. लि.
संस्करण: तेस्रो, २०२४/२५
पेपरब्याक: १२४० पृष्ठहरू
भाषा: अङ्ग्रेजी

यो व्यापक मार्गदर्शक संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय स्तरका पीएससी कृषि अधिकृत उम्मेदवारहरूको लागि आवश्यक छ। यसमा नयाँ पीएससी पाठ्यक्रममा आधारित ३००० भन्दा बढी वस्तुगत प्रश्नहरू र उत्तरहरू, २०८० को वर्तमान तथ्यांक, एकीकृत कृषि गतिविधिहरू, र सात प्रदेशहरूको भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक अवस्थाको विस्तृत जानकारी समावेश छ। यसले कृषि क्षेत्रको २०८०/८१ आर्थिक वर्षको बजेट, सामान्य ज्ञान सेटहरू, २०७९/८० आर्थिक सर्वेक्षण, कृषि विकास मन्त्रालयको योजना गतिविधिहरू, नीतिहरू, र बागवानी, कृषिविज्ञान, माटो विज्ञान र बिरुवा संरक्षण सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारीहरू समेटेको छ।

SKU: Agriculture Officer Knowledge (First Paper) (PSC Agriculture Officer)- Chandra Prakash Rokaya, Ritesh Kumar Jha, Ishwar Adhikari & Dilli Raman Bhandari
Category:
Tag:
Weight 2 kg
Dimensions 18.2 × 7.8 × 25.1 cm
book-author

Chandra Prakash Rokaya, Dilli Raman Bhandari, Ishwar Adhikari, Ritesh Kumar Jha

format

Language

English

Publisher and Distributor

Pratistha Publication Pvt. Ltd.