New Vision in Administration by Shyam Kumar Bhattarai 

 1,276.00 1,595.00

New Vision in Administration

Author: Shyam Kumar Bhattarai
Publication & Distributors: Sopan Monthly and Makalu Publication House
ISBN: 978-9937-9372-5-2
Fifth Edition: 2080

Compilation of political systems, administration, management, development, public policy, economic systems, and contemporary issues.

नवीनतम प्रशासनिक दृष्टिकोण

लेखक: श्यामकुमार भट्टराई
प्रकाशक र वितरक: सोपान मासिक र मकालु प्रकाशन गृह
परिमार्जित पाँचौं संस्करण : २०८० साउन
आइएसबिएन: 978-9937-9372-5-2

राजनीतिक प्रणाली, प्रशासन, व्यवस्थापन, विकास, सार्वजनिक नीति, आर्थिक प्रणाली र समकालिन विषयहरु संग्रहित।

New Vision in Administration

Author: Shyam Kumar Bhattarai
Publication & Distributors: Sopan Monthly and Makalu Publication House
ISBN: 978-9937-9372-5-2
Fifth Edition: 2080

Compilation of political systems, administration, management, development, public policy, economic systems, and contemporary issues.

नवीनतम प्रशासनिक दृष्टिकोण

लेखक: श्यामकुमार भट्टराई
प्रकाशक र वितरक: सोपान मासिक र मकालु प्रकाशन गृह
परिमार्जित पाँचौं संस्करण : २०८० साउन
आइएसबिएन: 978-9937-9372-5-2

राजनीतिक प्रणाली, प्रशासन, व्यवस्थापन, विकास, सार्वजनिक नीति, आर्थिक प्रणाली र समकालिन विषयहरु संग्रहित।